1995


บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด (SNST) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น วัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 28,000 ตัน/ปี


       Sonish starch technoogy has been established since 1995 2, August. We started up with authorized capital at 50 million bahts

       At first, we were Thai-Japan joint ventured company which aimed to carry out the annual modified topioca starch  production about 28,000 tons