มาตรฐานการรับรอง


ISO9001:2015

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพครั้งแรกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 และได้รับการรับรองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน Accredtitation Body
ทั้งจาก NAC และ UKAS ขอบเขตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ได้แก่ แป้งมันสำประหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และกากมันสำปะหลังอบแห้ง
โดยบริษัทฯมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพตามนโยบาย “ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพอใจ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

Halal

Halal เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้าของที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทอาหารทั้งในและต่างประเทศ หลายราย บริษัทฯ จึงได้มีการตระหนักถึงความสำคัญต่อวัตถุดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการ ผลิตของลูกค้า ต้องได้รับการรับรองว่าได้มีตลาดอุตสาหกรรมอาหารได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน Halal ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2548 จนถึงปัจจุบัน

GMP

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ดีในการผลิตแป้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้นจึงจัดทำได้จัดทำระบบ GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหาร โดยครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน ทุกขั้นตอน โดยได้รับการรับรองระบบ GMP จาก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 2 กันยายน 2556

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพครั้งแรกในวันที่ 24 มกราคม 2551 และได้รับการรับรองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน Accredtitation Body ทั้งจากเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า และแสดงถึงมาตรฐานของแป้งมันสำปะหลังที่ได้ผลิตขึ้นมา บริษัทฯ จึงได้ขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า แป้งมันสำปะหลัง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับการคุ้มครองในด้านความปลอดภัย รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภค

Kosher

Kosher Food เป็นอาหารที่ชาวอิสราเอลเคร่งศาสนาทานกัน เพราะปรุงถูกต้องตามหลักบัญญัติในศาสนา เช่นภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารจะเอาไปใช้ปรุงอาหารที่ไม่ใช่ Kosher ไม่ได้เด็ดขาด วัตถุดิบกับส่วนผสมต่างๆ ที่จะใช้ทำอาหารก็ต้องได้เป็นสิ่งที่อนุมัติตามหลักศาสนา ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวนี้เกิดความมั่นใจในการบริโภคสินค้าของเรา บริษัทฯ จึงตอบความสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้รับ Certificate kosher ในครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบัน