เกี่ยวกับเรา


บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเครือดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Super High Grade) และแป้งมันสำประหลังดัดแปร ที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ เพื่อส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ประวัติ

1995 1995
2006 2006
2011 2011
2012 2012
2015 – present 2015 – present

1995

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด (SNST) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น วัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 28,000 ตัน/ปี


       Sonish starch technoogy has been established since 1995 2, August. We started up with authorized capital at 50 million bahts

       At first, we were Thai-Japan joint ventured company which aimed to carry out the annual modified topioca starch  production about 28,000 tons

2006

SNST เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 148 ล้านบาท เพิ่มการผลิตแป้งมันสำปะหลัง(Native starch) 36,000 ตัน/ปีเพื่อจัดจำหน่าย


Sonish starch technoogy’s authorized capital was raised to 148 million baths, and added Native starch production line which manufactured the starch 36,000 tons per a year

2011

เพิ่มกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) 20,000 ตัน/ปี ซึ่งทำให้ปัจจุบันมีความสามารถในการผลิต 48,000 ตัน/ปี


Modified topioca starch capacity was blew up into 20,000 tons annually , then this has made current production capacity around 48,000 tons per a year

2012

ลงทุนเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ(Biogas)


Biogas plant has been started

2015 – present

มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 270 ล้านบาท


Sonish starch technoogy’s authorized capital was raised to 270 million baths

{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplayInterval":"5000","speed":"500","fade":"false"}

ปัจจุบันมีกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง 36,000 ตันต่อปีซึ่งขณะนี้เราผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ โดยมุ่งเน้อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน
รวมไปถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งในปัจจุบันกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร 48,000 ตันต่อปี

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในห้าของผู้ผลิตในประเทศไทย ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปร สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งทอ เพื่อการส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ”

วัตถุประสงค์


  1. ผลิตแป้งมันสำประหลังดัดแปร (Modified Starch) สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  2. ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) ที่มีคุณภาพสูง Super Hi-Grade
  3. ขยายตลาดแป้งมันสำประหลังดัดแปร (Modified Starch) เพื่อสร้างความสมดุลของตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  4. สร้างความมั่นคงด้านตลาด โดยมีฐานลูกค้าสำคัญต่อเนื่อง
  5. รักษาและปรับปรุงมาตรฐานตามระบบสากล(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001,GMP,Kosher) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  6. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
  7. สร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ด้วยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเกษตรกร

การส่งเสริมเกษตรกร

พัฒนาระบบการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรสมาชิก ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับคำแนะนำ ความรู้ ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตมันสำปะหลัง และกระตุ้นให้เกษตรกร ปลูกมันเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาระบบการปลูกมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังมีตลาดรองรับที่แน่นอน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับบริษัท และยังทราบถึงปริมาณมันสำปะหลังที่จะเข้า โรงงานเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอน และมีปริมาณมันสำปะหลังส่งเข้าบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดฤดูกาลผลิตของทางบริษัท ทั้งนี้ยังทำให้บริษัทมีเกษตรกรสมาชิกที่แน่นอน

การบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการนำน้ำเสียให้กระบวนการผลิตแป้งมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) และส่งเป็นเชื้อเพลิงทดแทนผลิตไฟฟ้า มีการควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง